Dolma Kai

Dolma Kai

Classic & Crispy Vine Leaves

Dolma Kai Table

Mains, salads & dessert for 15-20 persons

Dolma Kai Table