Dolma Kai

Dolma Kai

Classic & Crispy Vine Leaves

Dolma Kai Station

Choice of crispy bites with sauces, fries & drinks

Dolma Kai Station