Alhallab

Alhallab

Oriental Arabic Desserts

Akkawi Kaak

6 pieces of akkawi cheese kaak for 2-3 persons

Akkawi Kaak