Alhallab

Alhallab

Oriental Arabic Desserts

Balah Al Sham

1 kilo of balah al sham for 4-6 persons

Balah Al Sham