Sugar Caramel

Sugar Caramel

Milkshake, Mojito, Coffee, Pancake

Milkshake Box for 20 Persons

Choice of milkshake flavors

Milkshake Box for 20 Persons