Basboussa

Basboussa

Basboussa, Kunafa & Arabic Bites

Balah el Sham

Serves 10 persons

Balah el Sham