Freez

Freez

Mojitos, Milkshakes, Crepes

Premium Freez Station for 30 Persons

Mojitos, ice coffee, pancakes & crepes

Premium Freez Station for 30 Persons